ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

(приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів категорії В)

НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ АКРЕДИТОВАНИЙ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗАКЛАД:

Приватне підприємство “Автошкола «Серна-2000”

Ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ): 31024634;

Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв: серія МВС № 000638 ;

Місцезнаходження (місце розташування класів): 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГИНСЬКА, будинок 2/4

Тел.: 0 (44) 254‒08‒11 , +38 (093) 177-57-51

Е- mail: serna2000@ukr.net

П/р № UA723052990000026006046207273

(іменоване надалі як “Виконавець”)

ЗАПРОШУЄ БУДЬ-ЯКИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

(громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства),

ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНИМ УМОВАМ:

 1. на момент закінчення підготовки (у закладі Виконавця) досягнуть 18-річного віку (згідно вимог п. 9 постанови Кабінету Міністрів України № 487 від 20.05.2009);
 2. не мають медичних протипоказань, щодо придатності до керування транспортним засобом категорії В (згідно положень ст. 15 Закону України “Про дорожній рух”);
 3. мають документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус
 4. мають в Україні звичайне місце проживання, що підтверджується
 5. виявили бажання отримати право на керування транспортними засобами категорії В, шляхом проходження платного повного курсу навчання за відповідними програмами (іменованого надалі як “освітня послуга”), з метою подальшого отримання відповідного посвідчення водія;

(іменоване надалі як “Замовник”)

УКЛАСТИ

Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів категорії В,

мови якого викладені нижче (за текстом цієї публікації) та які відповідають вимогам положень:

 • Закону України “Про дорожній рух”;
 • “Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 N 487;
 • “Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 N 515 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за N 73/17368;
 • ст. 8 Цивільного кодексу України (аналогія права, закону), а саме положень (діючого з 26.04.2002 по 23.02.2016) нормативно-правового акту: “Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, від 11.03.2002 N 183 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2002 за N 329/6617 (що втратив чинність на підставі наказу Міністерства освіти і науки № 12 від 13.01.2016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 164/28294),

(іменоване надалі як “Замовник”)

Зазначений Договір є публічним, тобто, згідно положень ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників.

Порядок укладення Договору.

У разі прийняття (акцепту) пропозиції Замовником, Договір укладається шляхом приєднання Замовника до Договору наступним чином.

Замовники, які звертаються за наданням послуг до Виконавця, приєднуються до Договору шляхом підписання Заяви про зарахування Замовника до закладу Виконавця (яка водночас є заявою про приєднання до Договору та яка є невід’ємною його частиною) та подальшої оплати послуг Виконавця.

Заява про зарахування Замовника до закладу Виконавця заповнюється у письмовій формі і подається Виконавцю разом з додатками до неї:

 • під час надання освітньої послуги або
 • за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

Замовник який вчинив вищезазначені дії вважається таким, що приєднався до Договору та цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Договору.

При цьому Виконавець вважає себе зобов’язаною Стороною Договору.

У разі необхідності (за бажанням Замовника) Договір укладається в письмовій (паперовій) формі з персональними даними Замовника та підписами (печаткою) Сторін. Крім того, за бажанням Замовника, Виконавець надає Замовнику Витяг з наказу про формування навчальної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії В до персонального складу якої входить Замовник.

Виходячи з вищевикладеного, Виконавець публікує вищезазначений Договір, що є публічним Договором-офертою (пропозицією) для вищезазначених Замовників – фізичних осіб про наступне:

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ В

м. Київ “____” ____________ 20___ року

(дата початку навчання, що зазначена в наказі про формування навчальної групи, з підготовки водіїв транспортних засобів категорії В до персонального складу якої входить Замовник)

Гр. (Прізвище, Ім’я, по Батькові Замовника, зазначена в його Заяві про зарахування до закладу Виконавця), іменований(а) надалі як “Замовник”, з однієї сторони, та

належним чином акредитований та зареєстрований заклад: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЕМСТВО “Серна 2000”, яке діє на підставі Сертифіката про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв: серія МВС № 000638 виданого 06.03.2017 МВС України та публічного Договору-оферти про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів категорії В, іменований надалі як “Виконавець”, в особі директора Єнько Сергія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

разом іменовані надалі як “Сторони”, а кожна окремо як “Сторонa”, маючи необхідний обсяг цивільної правоздатності та дієздатності, виходячи зі своїх вільних волевиявлень які відповідають їх внутрішній волі,

керуючись положеннями: Закону України “Про дорожній рух”; “Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 № 487 (надалі-“постанова КМУ”); “Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затвердженої наказом МВС України від 07.12.2009 № 515 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 73/17368 (надалі-“Інструкція”),

уклали цей Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів категорії В, шляхом досягнення згоди з усіх істотних його умов, іменований надалі як “Договір”, про наступне.

 1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання з підготовки водіїв, а саме: “водій автотранспортного засобу категорії В", надалі – “освітня послуга”.
  2. Місце надання освітньої послуги (теоретичної підготовки): 01021, місто Киив, ВУЛИЦЯ ОЛЬГИНСЬКА, будинок 2/4 .
  3. Строк надання освітньої послуги: період у часі від дати початку навчання до дати закінчення навчання, зазначені в наказі про формування навчальної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії В до персонального складу якої входить Замовник.
 2. 2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  1. Зареєструвати список навчальної групи, до персонального складу якої входить Замовник, шляхом внесення Виконавцем відповідних відомостей про Замовника до Єдиного державного реєстру МВС.
  2. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти у відповідності до кваліфікаційних вимог щодо підготовки даних фахівців, а також забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
  3. За умови вивчення Замовником повного курсу (програми) і отримання позитивних підсумків та екзаменаційних оцінок у закладі Виконавця (згідно положень: п.п. 19-21 постанови КМУ; п.п. 15-17 Інструкції) видати Замовнику документ про освіту державного зразка, а саме: “Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв”. Позитивна екзаменаційна оцінка ставиться, якщо Замовник відповів на 20 екзаменаційних питань за 20 хвилин та допустив не більше 2-х неправильних відповідей.
  4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання таких послуг.
  5. У разі дострокового припинення дії Договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв'язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги - повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.
 3. 3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

  1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.
  2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг, в тому числі: сумлінно навчатися за програмою, виконувати встановлені Виконавцем умови навчання, скласти два підсумкових внутрішніх іспита - з теорії та практичного водіння та, після закінчення навчання, іспити у територіальному сервісному центрі МВС.
 4. 4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись, за винятком випадків зміни: ціни на паливно-мастильні матеріали та/або офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.
  2. Загальна вартість освітньої послуги (з урахуванням всіх податків та зборів), визначається ціною замовленого Замовником пакету послуг, зазначених на сайті Виконавця.
  3. У разі зміни ціни на паливно-мастильні матеріали та/або офіційного курсу гривні щодо іноземних валют порівняно з курсом встановленим на дату початку навчання, загальна вартість освітньої послуги змінюється у відповідній пропорції.
  4. Замовник вносить плату повністю одноразово або частками, в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (зазначений в Договорі) через: банківські установи, платіжні термінали, з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (платіжних карток та ін.), інформація про які розміщується на сайті Виконавця, в строк не пізніше ніж за три тижні до дня проведення підсумкових внутрішніх іспитів в закладі Виконавця (за винятком акційних пропозицій, строк оплати яких зазначається в рекламному флаєрі).
 5. 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 6. 6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

  1. Дія Договору припиняється: за згодою Сторін; якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору; у разі ліквідації юридичної особи - Замовника, якщо не визначена юридична особа, що є його правонаступником; у разі відрахування Замовника з закладу Виконавця згідно з законодавством; за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.
  2. У разі не виконання Замовником п. 4.4. Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
 7. 7. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс - мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, масових заворушень, блокади, міжнародних санкцій, валютних обмежень, дій надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, інших дій держави Україна, зокрема прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань (на час дії зазначених обставин), згідно з Договором. Достатнім доказом дії форс - мажорних обставин є документ виданий Торгово-Промисловою палатою України або іншим компетентним органом.
 8. 8. УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

  1. Всі спірні питання, щодо Договору або в зв'язку з ним, у випадку неможливості їх вирішення шляхом переговорів, підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно з законодавством України.
 9. 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

  1. Цей Договір укладається на підставі письмової заяви Замовника про його зарахування до закладу Виконавця, яка є невід’ємною частиною Договору, і діє впродовж строку надання освітньої послуги.
  2. Зміни та доповнення до Договору викладаються у письмовій формі, як додатки до нього, за підписами Сторін.
  3. Укладенням Договору, Замовник засвідчує, що він ознайомлений з умовами Договору та основними положеннями законодавства у сфері дорожнього руху (зокрема зазначеними в преамбулі Договора), які розміщені на сайті Виконавця.
  4. Застереження про конфіденційність. Замовник надає добровільну згоду на обробку Виконавцем його конфіденційних персональних даних, а також їх надання уповноваженим органам Міністерства внутрішніх справ України, з метою забезпечення реалізації належного обліку і оформлення всіх необхідних документів, пов'язаних з підготовкою водіїв транспортних засобів, відповідно до вимог законодавства України, в тому числі про захист персональних даних, що підтверджується підписом Замовника під цим Договором.
  5. Застереження про презумпцію правомірності. Згідно ч. 1 ст. 204 Цивільного кодексу України, цей Договір є правомірним з дати його укладення, за винятком випадку визнання його судом недійсним. При цьому, визнання недійсними окремих положень Договору не є підставою для визнання недійсним Договору в цілому. У такому випадку Договор діє без врахування недійсних умов, а Сторони вносять необхідні зміни до умов Договору.
  6. У випадках не передбачених Договором Сторони керуються відповідними положеннями законодавства України.
  7. Цей Договір викладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження: ________________________

Місце народження: _______________________

Адреса реєстрації: _______________________

Паспорт: _________________________________
(серія, №, дата видачі)
__________________________________________
(ким виданий)

ІПН: _____________________________________

Тел.: _____________________________________

________________
(підпис)
________________
(прізвище і ініціали)

(відомості, що зазначені в заяві Замовника про його зарахування до закладу Виконавця)

ПП “ Автошкола «Серна-2000””

Ідентифікаційний код (за ЄДРПОУ): 31024634 ;

Місцезнаходження (місце розташування класів): 01021, м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 2/4;

П/р UA723052990000026006046207273, м. Київ.

Тел.: +38 (044) 254-08-11 +38 (093) 177-57-51

Е- mail: serna2000@ukr.net

Сайт: serna2000.kiev.ua

Директор (підпис) С.С.Єнько М.П.